Služby a činnosti

 

Deťom predškolského veku (3-6), zákonným zástupcom a učiteľom

 

Depistáž:

·      zameraná na včasné odhalenie oslabení, nerovnomerného, oneskoreného alebo narušeného vývinu

-        psychických funkcií (myslenie, pamäť, pozornosť),

-        percepcií (sluchové, zrakové, hmatové vnímanie),

-        motoriky (jemná motorika – pohyblivosť rúk, hrubá motorika -  pohyblivosť celého tela)

-        motorickej koordinácie

-        reči

 

Diagnostika:

·      Psychologická: psychomotorického vývinu, rozumových schopností a školskej spôsobilosti

·      Špeciálno-pedagogická: školskej spôsobilosti

 

Reedukácia a terapia:

·      Stimulačné programy na rozvoj jednotlivých psychických funkcií, percepcií a reči (individuálne alebo skupinovo)

·      Nácvik sociálnych zručností, rozvoj prosociálneho správania (skupinovo pre 5-6 ročné deti)

·       Rodinná terapia v Systemickom prístupe (poskytuje psychológ, ktorý absolvoval 400 hodinový komplexný psychoterapeutický výcvik)

 

Poradenstvo a konzultácie:

·      Posúdenie vhodnosti integrácie detí so zmyslovým, telesným, mentálnym postihnutím, pervazívnymi vývinovými poruchami (detský autizmus, aspergenov syndróm), narušenou komunikačnou schopnosťou do MŠ

·      Posúdenie vhodnosti predčasného zaškolenia alebo odkladu povinnej školskej dochádzky

·      Poradenstvo rodičom ohľadom výchovných postupov (dieťa úzkostné, agresívne, vzdorovité, ...)

·      Poradenstvo rodičom ohľadom adaptačných problémov (nástup do MŠ, prispôsobovanie sa režimu v MŠ...),

·      Poradenstvo rodičom dieťaťa s pervazívnou vývinovou poruchou (zavedenie režimu a pravidiel v domácnosti, spôsob komunikácie pri nehovoriacich deťoch, riešenie konkrétnych problémových situácií: zaspávanie, strava, problémové správanie, ...)