Služby SCŠPP Stará Ľubovňa

 

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 133, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú starostlivosť:

 • špeciálno-pedagogickú,
 • psychologickú,
 • diagnostickú,
 • poradenskú,
 • rehabilitačnú,
 • preventívnu,
 • metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť
 • a súbor špeciálno-pedagogických intervencií

deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením spadajú do širšej kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – ŠVVP. 

Skupina zdravotne znevýhodnených detí sa člení na:

a) žiakov so zdravotným postihnutím,

b) žiakov chorých alebo zdravotne oslabených,

c) žiakov s vývinovými poruchami,

d) žiakov s poruchou správania.

SCŠPP Stará Ľubovňa môže poskytovať služby týmto deťom a žiakom od narodenia do 15 rokov:

1.     so zdravotným postihnutím:

 •         mentálnym postihnutím,
 •      sluchovým postihnutím,
 •     zrakovým postihnutím,
 •     telesným postihnutím 
 •     s narušenou komunikačnou schopnosťou:
 •      s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
 •     alebo s viacnásobným postihnutím

2.     chorým alebo zdravotne oslabeným   je žiak/dieťa s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru, a tiež žiak  vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach.

V súvislosti s chorobou vznikajú u niektorých detí poruchy vnímania, pamäti, autoregulácie správania, emocionálne poruchy, oneskorenie v mentálnom vývine alebo zaostávanie vo vývine reči.

Zdravotne oslabený je žiak rekonvalescent, so sklonom k recidivite choroby, s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, nevhodného životného režimu, nesprávnej výživy alebo príliš ochrannej rodinnej výchovy.

Prejavovať sa môže ako znížená odolnosť voči chorobám, nedostatok pohybu – znížená telesná výkonnosť, neobratnosť, zlé držanie tela, zvýšená unaviteľnosť, obezita alebo nadmerná chudosť, poruchy spánku, pomočovanie, tiky a iné neurotické prejavy.

3.    s vývinovými poruchami: 

 •  je žiak s poruchou aktivity a pozornosti

skupinu porúch charakterizovanú skorým vznikom (zvyčajne v prvých piatich rokoch života), neschopnosťou vydržať pri činnosti vyžadujúcej kognitívnu účasť, tendenciou prechádzať z jednej činnosti na druhú bez ich dokončenia, dezorganizovanou, nedostatočne regulovanou, nadmernou aktivitou.


 •  a žiak s vývinovou poruchou učenia:

4.     s poruchou

správania je žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej

 

 

        

Poruchy správania charakterizuje opakované a pretrvávajúce, asociálne, agresívne alebo vyzývavé konanie. Ide teda o horšie počínanie, ako je obyčajné detské huncútstvo alebo pubertálna rebélia a má ráz trvalého správania (aspoň šesť mesiacov).