Cenník služieb SŠCPP Stará Ľubovňa

platný od 1.6.2024

SŠCPP si vyhradzuje právo na zmien cenníka.

 

Evidovaní klienti:

- deti a žiaci od narodenia až po prípravu na povolanie so zdravotným znevýhodnením - mentálnym postihnutím, prípadne s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením (telesné, sluchové, autizmus a i.)

Služba - evidovaní klienti

Odborná diagnostika (psychologické, špeciálno-ped. vyšetrenie)

zdarma 45-90 min
Správa z vyšetrenia zdarma 45-90 min
Konzultácia k záverom vyšetrenia zdarma 20-30 min
Prednostné vyšetrenie a vypracovanie správy 50 eur 90-120 min
Prednostné vypracovanie správy (do 3. dní od diagnostiky) 15 eur
Špecifický posudok na iné než školské účely (detský lekár, posudkový lekár...) 30 eur
Odborné poradenstvo  zdarma
Kurz fonematického uvedomovania zdarma
Špeciálno-pedagogické reedukácie  zdarma
Psychologické poradenstvo  zdarma

 

Služby pre deti, ktoré nemôžeme evidovať ako klientov prípadne sú v diagnostickom procese pred stanovením diagnózy, alebo bez diagnózy:

 

Služby - neevidovaní klienti cena
Psychologické vyšetrenie 50 eur 60-90 min
Špeciálno-pedagogické vyšetrenie 50 eur 60-90 min
Vypracovanie správy z diagnostiky  20 eur
Špecifický posudok na iné než školské účely (detský lekár, posudkový lekár ...) 60 eur 60-90 min
Prednostné diagnostické vyšetrenie a vypracovanie správy 100 eur
Individuálna špeciálno-pedagogická starostlivosť/reedukácia/korekcia 20 eur 45 min
Rodinná terapia /systemický prístup/ 35 eur 50 min
Individuálna psychologická terapia /systemický prístup, na riešenie orientovaný prístup/ 30 eur 50 min
Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina /skupina 4-6 detí/ 10 eur 45 min
Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina /individuálne/ 20 eur 45 min

 

Služby školám a školským zariadeniam

 

Služba

cena dĺžka
Skupinové psychologické poradenstvo - podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch           a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §79 odstavec 3.
Skupinové psychologické poradenstvo - prezenčne - skupina do 15 PZ/OZ 150 eur 2 hodiny
Skupinové psychologické poradenstvo - prezenčne - skupina do 15 PZ/OZ 200 eur 3 hodiny
Individuálne psychologické poradenstvo - online - prezenčne 30 eur 50 min
 Aktualizačné vzdelávanie - lektorovanie - témy:
Klíma školy 50 eur/hod dohodou
Šikanovanie v školskom prostredí 50 eur/hod dohodou
Podľa potrieb školy  50 eur /hod dohodou
Supervízia OZ škôl a školských zariadení - individuálne 30 50 min
Supervízia OZ škôl a školských zariadení - skupinovo 50 eur/hod

dohodou