Cenník služieb SCŠPP Stará Ľubovňa

Evidovaných klientov (vek 0 až 15 rokov) Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Stará Ľubovňa:

 

  Psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie zdarma
  Správa zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia pre školy     alebo školské a predškolské zariadenia a na žiadosť ambulancie liečebnej         pedagogiky  zdarma
 Vypracovanie správy a odporúčaní pre výchovno-vzdelávací proces  zdarma
Prednostné vyšetrenie 10 EUR
Prednostné vypracovanie správy 10 EUR
   Správa zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia na iné          než školské účely zdarma
Psychologické poradenstvo (bez psychologickej diagnostiky)  zdarma
Psychologické poradenstvo následne po vyžiadanej komplexnej diagnostike   zdarma
   Opakované vyšetrenie vrámci jedného školského roka (pre klientov nášho         zariadenia) zdarma
   Individuálna špeciálno-pedagogická starostlivosť / reedukácia zdarma
   Konzultácia záverov z rozličných lekárskych vyšetrení, vo vzťahu k                    rizikovému psychomotorickému vývinu dieťaťa v predškolskom veku 

zdarma

Rodinná terapia 20 EUR/50 min
   

Klientom nášho zariadenia je dieťa alebo žiak, ktorý navštevuje len naše zariadenie (SCŠPP Stará Ľubovňa) a nenavštevuje iné neštátne / súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva na území SR. V prípade, že dieťa navštevuje aj iné neštátne centrum špeciálno-pedagogického poradenstva alebo ho z iných dôvodov nemôžeme evidovať ako klienta, vek do 18 rokov,  účtujeme naše služby nasledovne:

 
  Psychologické alebo  špeciálno-pedagogické vyšetrenie:    20 EUR
  Správa z odborného vyšetrenia:    10 EUR

Vypracovanie správy a odporúčaní pre výchovno-vzdelávací proces

Odporúčanie na asistenta učiteľa 

10EUR 

10 EUR

Prednostné vyšetrenie  10 EUR
Individuálna špeciálno-pedagogická starostlivosť / reedukácia  10 EUR/30 min
Odborné poradenstvo (psychologické alebo špeciálno-pedagogické), terapia individálna 20 EUR/50 min
Rodinná terapia 30 EUR/50 min
SCŠPP si vyhradzuje právo spoplatniť neprítomnosť na dohodnutom termíne, ktorá nebude ohlásená min. 24 hodín vopred, sumou 15 EUR

Upozornenie!

Klientov z evidencie vyradíme na žiadosť zákonného zástupcu k 16. septembru nasledovného školského roka BEZPLATNE.

V prípade, ak klient chce prejsť do iného SÚKROMNÉHO CŠPP v priebehu školského roka, v ktorom mu bola poskytnutá služba, vyradíme ho až po úhrade poskytnutých služieb.

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov