Psychologická terapia

 

PhDr. Katarína Hlinková

psychológ, psychoterapeut, supervízor

 

  • bohaté  odborné vzdelanie a pracovné skúsenosti v poradenskej oblasti, sociálnej oblasti, v školstve, spolupráca s kuratelou a políciou
  •       20 ročná prax v danom odbore na rôznych pozíciách - detský psychológ, poradenský psychológ, rodinný psychológ, psychologická diagnostika detí, dospelých, psychoterapeut
  •      priama prax s rodinami, intaktnými deťmi, žiakmi so špeciálnymi potrebami a zdravotným znevýhodnením
  •      znalosť kontextu školských zariadení, poradenských zariadení v rôznych inštitúciách (školstvo, ÚPSVaR, CDR, DeD...)

Vzdelanie a školenia:

3/2023-6/2024    Špecializačné vzdelávanie. Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Coachingplus o. z., Bratislava.

4/2022   Kurz bazálnej stimulácie. Inštitút bazálnej stimulácie, Ostrava.

8/2020   Komentovaný diktát. OZ dobrá myseľ, Poprad.

6/2020   Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami. Inštitút zdravého vývinu, Strečno.

11/2019 kuPREV – preventívny program pre deti vo veku od 4-8 rokov. KUPROG CZ s.r.o, Česká republika.

10/2018 Rovesnícke násilie, šikanovanie a kyberšikanovanie v školskom prostredí. Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím.

5/2017   Korekčný program Mirabilis. Súkromné centrum Mirabilis, Partizánske.

5/2017   Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení. Súkromné centrum Mirabilis, Partizánske.

2/2017   Prevencia a eliminácia  rodovo podmieneného a domáceho násilia. Inštitút pre výskum práce a rodiny.

11/2016 Krízová intervencia, špecifické vzdelávanie psychológov (40 hod.). Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny.

4/2016   Rešpektovanie detských práv: Posilňovanie kapacity profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv zraniteľných detí. Nadácia pre deti Slovenska.

1/2016   Psychodiagnostika dospelých. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Bratislava.

5/2015   Integrativní korekčný program pro deti s ADHD. PhDr. Nora Gavendová, Opava.

2006-2008 Výcvik v supervízii poradenskej a terapeutickej práce s klientom (200 h.) Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov SR.

2005-2009 PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK v systemickej psychoterapii (800 hodín). ISZ KE – Košický inštitút pre systemickú skúsenosť.

 

 

 

Ďalšie dôležité odkazy:

Vysokofrekvenčná terapia

https://vysokofrekvencnaterapia.zombeek.sk/

Ponuka SUPERVÍZIE pre psychológov, odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

https://superviziahlinkova.zombeek.sk/