Programy pre deti

Ponúkame stimulačné programy pod vedením ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA:

STIMULAČNÉ PROGRAMY PRE DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM, ktorý je určený pre deti od 3 do ukončenia povinnej školskej dochádzky.

METÓDA FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA podľa EĽKONINA - pre predškolákov, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ TERAPIE A REEDUKÁCIE

Špeciálno -pedagogickú starostlivosť zabezpečujú špeciálni pedagógovia:

Mgr. Zuzana Kičurová - 15 rokov praxe, bohaté skúsenosti so špeciálno-pedagoickou starostlivosťou a diagnostikou detí so zdravotným znevýhodnením

Mgr. Barbora Fedorková - surdopéd, niekoľkoročná prax v diagnostike a v špeciálno-pedagogickej starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením.