Pre deti od narodenia do 3 rokov

 

Poskytujeme starostlivosť deťom:                                                                         

 

    - predčasne narodeným,      

    - so zdravotným postihnutím,

    - so zdravotným oslabením

  Diagnostika: 

·     Orientačná – zameraná na včasné odhalenie oslabení, nerovnomerného, oneskoreného alebo narušeného                                 vývinu:

-       psychických funkcií (myslenie, pamäť, pozornosť),

-       percepcií (sluchové, zrakové, hmatové vnímanie),

-       motoriky (jemná motorika – pohyblivosť rúk, hrubá motorika -  pohyblivosť celého tela)

-       motorickej koordinácie

-       reči

 

   Reedukácia a terapia: 

·     Stimulačné programy na rozvoj jednotlivých psychických funkcií, percepcií a reči (individuálne) 

·     Podporné rodičovské skupiny (pre rodičov s deťmi so zdravotným postihnutím)

 

Poradenstvo a konzultácie:

·     ako stimulovať a podporovať rozvoj psychických funkcií (myslenie, pamäť, pozornosť...), reči, emocionálny a sociálny vývin 

·     ohľadom výchovných postupov (dieťa prejavujúce sa úzkostne, agresívne, vzdorovito, ...) 

·     rodičom dieťaťa s pervazívnou vývinovou poruchou, napr. detský autizmus, aspergenov syndróm (zavedenie         režimu a pravidiel v domácnosti, spôsob komunikácie pri nehovoriacich deťoch, riešenie konkrétnych                     problémových situácií: zaspávanie, strava, problémové správanie, ...)