Služby a činnosti

Deťom (6-15 rokov), zákonným zástupcom, učiteľom, osobným asistentom alebo asistentom učiteľa

     

Diagnostika: 

·      Psychologickášpeciálno-pedagogická zameraná na odhalenie a posúdenie oslabení, nerovnomerného, oneskoreného alebo narušeného vývinu:

-        psychických funkcií (myslenie, pamäť, pozornosť),

-        percepcií (sluchové, zrakové, hmatové vnímanie),

-        motoriky (jemná motorika – pohyblivosť rúk, hrubá motorika -  pohyblivosť celého tela)

-        reči

 

      Reedukácia a terapia:

·       Stimulačné programy na rozvoj jednotlivých psychických funkcií, percepcií a reči (individuálne alebo skupinovo)

·       Korekčný program Mirabilis pre deti so ŠVVP na 1. stupni ZŠ - ucelený program, ktorý je zameraný na korekciu vývinových porúch učenia a poruchy pozornosti a aktivity.

·       Integratívny skupinový korekčný program pre deti s ťažkosťami v správaní alebo ADHD (9-12 r.) – prostredníctvom psychoterapeutických hier a špeciálno-pedagogických metód výchovy podporuje pozitívne zmenu správania dieťaťa trpiaceho ADHD, poruchou pozornosti alebo správania.

·       Skupinový program rozvoja sociálnych kompetencií a súdržnosti triedy (10-14 rokov)

·       Rodinná terapia v Systemickom prístupe (poskytuje psychológ, ktorý absolvoval 400 hodinový komplexný psychoterapeutický výcvik).

 

 Poradenstvo a konzultácie:

 ·     Posúdenie vhodnosti integrácie detí so zmyslovým, telesným, mentálnym postihnutím, pervazívnou vývinovou poruchou (autizmus, aspergenov syndróm), narušenou komunikačnou schopnosťou do ZŠ

·       Posúdenie vhodnosti prvého / druhého odkladu povinnej školskej dochádzky pre deti so zdravotným znevýhodnením

·       Poradenstvo rodičom ohľadom výchovných postupov (dieťa úzkostné, agresívne, vzdorovité)

 ·       Poradenstvo rodičom ohľadom adaptačných problémov (nástup do školy, zdravotné ťažkosti, nezvládanie školských povinností,          nástup na druhý stupeň ZŠ...)

·       Poradenstvo rodičom dieťaťa s pervazívnou vývinovou poruchou (zavedenie režimu a pravidiel v domácnosti, spôsob komunikácie pri nehovoriacich deťoch, riešenie konkrétnych problémových situácií: zaspávanie, strava, problémové správanie, ...)

·       Poradenstvo pri poruchách správania

·       Integrácia / začlenenie v podmienkach ZŠ (legislatíva, tvorba individuálneho vzdelávacie plánu)

·       Vzdelávanie žiakov so ŠVVP (špeciálno výchovno vzdelávacími potrebami) v podmienkach ZŠ) 

·       Pre deti a mládež s poruchami učenia, správania a reči