O Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva Stará Ľubovňa

SCŠPP je poradenské zariadenie určené pre deti so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami. Ponúkame starostlivosť deťom od narodenia a pomáhame v rozvíjaní ich schopností, ktoré vplyvom zdravotného postihnutia sú často menej rozvinuté ako u rovesníkov.

SCŠPP Stará Ľubovňa bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení dňa: 30.10.2016, rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, športu a výskumu, číslo 2016-14187/42767:13-10H0.

Ponúkame odborné služby:

 • psychologické - psychologická diagnostika vývinu, školskej zrelosti, diferenciálna pri poruchách učenia 
 • špeciálno-pedagogické - špeciálno-pedagogická diagnostika, diagnostika a reedukácia porúch učenia
 • skupinové korekčné programy pre deti s poruchami správania a učenia
 • psychologické poradenstvo a terapiu
 • stimulačné programy pre rovnomerný vývin zdravotne postihnutých detí

Pomôžeme Vám v prípade, ak:

  - sa vývin Vášho dieťaťa niečím odlišuje od vývinu iných detí,

  - vývin Vášho dieťaťa je z dôvodu zdravotného postihnutia oneskorený, 

  - dieťa ťažko zvláda adaptáciu na škôlku, či školu,

  - má ťažkosti v škole s učením, či správaním,

  - má zdravotné ťažkosti, ktoré mu sťažujú schopnosť učiť sa,

  - neprimerane dlho mu trvá príprava do školy...

Pri našej práci úzko spolupracujeme so školami, pediatrami a odbornými lekármi, ktorí sú nápomocní pri komplexnej starostlivosti o vaše dieťa.

Služby pre klientov SCŠPP sú zadarmo.


 Pre objednanie a informácie volajte na tel. číslo

0905 378 446