Logoped Help

Psychologické poradenstvo

Supervízia

Zadajte názov novinky / položky

Zadajte názov novinky / položky

 

 

Milí klienti!


od 1.1.2023 prijímame do klientely a poskytujeme starostlivosť len deťom s mentálnym postihnutím a so zdravotným znevýhodnením v kombinácii a mentálnym postihnutím.

Podľa  zákonov platných od 1.1.2023 môžeme do klientely prijať len deti a žiakov:

- na žiadosť zákonného zástupcu / rodiča

-   a odporúčanie Centra poradenstva a prevencie, pediatra alebo špecializovaného lekára.

 

  Pre deti s ťažkým

postihnutím poskytujeme odbornú starostlivosť (diagnostika, špec.ped. starostlivosť)

aj DOMÁCOM PROSTREDÍ.

 

 Vysokofrekvenčnú terapiu

sprostredkovávame aj naďalej pre všetky deti, bez obmedzenia :)

Viac informácii o terapii nájdete tu:

https://vysokofrekvencnaterapia.zombeek.sk/ 

 

  

 

***********************Aktuálne ponúkame************************

Reedukačné a korekčné cvičenia pre deti s mentálnym postihom

Špeciálny pedagóg pri práci s deťmi využíva:

- reedukačné cvičenia na rozvíjanie oslabených oblastí

- Eľkoninovu metódu fonematického uvedomovania

http://www.scsppstaralubovna.sk/terapie-deti/fonematicke-uvedomovanie/

- terapiu podľa metódy Dr. Sindelar

- Komentovaný diktát

 

Stimulačné a terapeutické programy pre deti už od 3 rokov:

Terapie zamerané na stimuláciu kognitívneho vývinu a rozvoja reči:

- Vysokofrekvenčná terapia - na Slovensku len u nás!

- KUPREV

- Stimulačné špeciálno-pedagogické programy

http://http://www.scsppstaralubovna.sk/programy-deti/stimulacny-program-deti-od-1-do-6-rokov/

Psychologickú terapiu a poradenstvo pre deti a rodinu

Psychológ, s ukončeným psychoterapeutickým výcvikom, využíva vo svojej práci:

- princípy systemickej terapie

- na riešenie orientovanú terapiu

- naratívnu terapiu

- terapiu terapeutickými kartami

- projektívne techniky

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika

- diagnostika detí už od útleho veku pri oneskorenom vývine

- diagnostika detí, ktoré majú ťažkosti s rečou, učením, pozornosťou...

- diagnostika detí, ktoré majú lekárom diagnostikované zdravotné postihnutie (telesné, sluchové, mentálne, poruchy autistického spektra, zrakové, rečové, viacnásobné...)

 

 

O Súkromnom špecializovanom centre poradenstva a prevencie Stará Ľubovňa


SŠCPP je poradenské zariadenie určené pre deti so zdravotným postihnutím s mentálnym postihnutím.

Ponúkame starostlivosť deťom od narodenia do 15 rokov a pomáhame v rozvíjaní ich schopností, ktoré vplyvom zdravotného postihnutia sú menej rozvinuté ako u rovesníkov.

SŠCPP Stará Ľubovňa bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení dňa: 30.10.2016, rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, športu a výskumu, číslo 2016-14187/42767:13-10H0.

 Pomôžeme Vám v prípade, ak:

  - sa vývin Vášho dieťaťa niečím odlišuje od vývinu iných detí,

  - vývin Vášho dieťaťa je z dôvodu zdravotného postihnutia oneskorený, 

  - dieťa ťažko zvláda adaptáciu na škôlku, či školu,

  - má ťažkosti v škole s učením, či správaním,

  - má zdravotné ťažkosti, ktoré mu sťažujú schopnosť učiť sa,

  - neprimerane dlho mu trvá príprava do školy...

Pri našej práci úzko spolupracujeme so školami, pediatrami a odbornými lekármi, ktorí sú nápomocní pri komplexnej starostlivosti o vaše dieťa.


 Pre objednanie a informácie volajte

0905 378 446

alebo píšte na

scsppstaralubovna@gmail.com