JIAS

Viac

Bilaterálna integrácia

Viac

HRV

Viac

KUPREV

Viac

 

****************************OZNAM*****************************

Milí klienti, 

vzhľadom na najnovšie uvoľnenie opatrení RUVZ od 18.5.2020 poskytujeme služby v obmedzenom režime: 

 • - len urgentné diagnostické vyšetrenia pri posúdení odkladu školskej dochádzky, zaškolenia do 1. ročníka a pri potrebe určenia špeciálno-pedagogickej diagnózy nutnej pre vstup do ďalšieho ročníka
 • - na vyšetrenie sa objednávajte výhradne telefonicky 0905 378 446

Prosíme o dodržanie hygienických opatrení:

- používajte RÚŠKO (alebo iné vhodné prekrytie nosa a úst)

- použite dezinfekciu rúk

- dodržiavajte odstup

- doneste si vlastné písacie potreby (pero, ceruza)

- v čakárni vyplňte čestné prehlásenie o dezinfekčnosti 

KLIENTOM S PREJAVMI NACHLADENIA STAROSTLIVOSŤ NEPOSKYTNEME!

 

 

 

 

 


***********************Aktuálne ponúkame************************

Reedukačné cvičenia pre deti s vývinovými poruchami učenia

Cvičenia sú určené pre deti, ktorým bola diagnostikovaná dyslexia, dysgrafia, dysortografia príp. dyskalkúlia. S deťmi pracuje špeciálny pedagóg.

Na reedukačné cvičenia sa k nám môžu objednať aj deti, ktoré nie sú klientmi nášho SCŠPP!

 

Stimulačný program pre deti od 1 do 6 rokov

Program je určený pre deti so zdravotným postihnutím a oneskoreným vývinom (telesným, vývinom reči, myslenia, psychomotoických schopností...)

Viac info nájdete na letáku v sekcii "Programy pre deti"

Rozvíjajúci program PREDŠKOLÁČIK

Program je určený pre deti s odloženou školskou dochádzkou, pre deti pred vstupom do ZŠ a prváčikov, ktorí majú ťažkosti v písaní, či čítaní.

Viac info nájdete v sekcii "Programy pre deti"

Diagnostika detí so zdravotným postihnutím pred vstupom do MŠ alebo ZŠ

Pre deti so zdravotným postihnutím (DMO, syndrómy, telesné, mentálne, kombinované postihnutie...) ponúkame kompletnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku, ktorá je nevyhnutná pred vstupom do školy a škôlky.

Viac info nájdete v sekcii "Tlačivá"


O Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva Stará Ľubovňa

SCŠPP je poradenské zariadenie určené pre deti so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami. Ponúkame starostlivosť deťom od narodenia a pomáhame v rozvíjaní ich schopností, ktoré vplyvom zdravotného postihnutia sú často menej rozvinuté ako u rovesníkov.

SCŠPP Stará Ľubovňa bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení dňa: 30.10.2016, rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, športu a výskumu, číslo 2016-14187/42767:13-10H0.

Ponúkame odborné služby:

 • psychologické - psychologická diagnostika vývinu, školskej zrelosti, diferenciálna pri poruchách učenia 
 • špeciálno-pedagogické - špeciálno-pedagogická diagnostika, diagnostika a reedukácia porúch učenia
 • skupinové korekčné programy pre deti s poruchami správania a učenia
 • psychologické poradenstvo a terapiu
 • stimulačné programy pre rovnomerný vývin zdravotne postihnutých detí

Pomôžeme Vám v prípade, ak:

  - sa vývin Vášho dieťaťa niečím odlišuje od vývinu iných detí,

  - vývin Vášho dieťaťa je z dôvodu zdravotného postihnutia oneskorený, 

  - dieťa ťažko zvláda adaptáciu na škôlku, či školu,

  - má ťažkosti v škole s učením, či správaním,

  - má zdravotné ťažkosti, ktoré mu sťažujú schopnosť učiť sa,

  - neprimerane dlho mu trvá príprava do školy...

Pri našej práci úzko spolupracujeme so školami, pediatrami a odbornými lekármi, ktorí sú nápomocní pri komplexnej starostlivosti o vaše dieťa.


 Pre objednanie a informácie volajte na tel. číslo

0905 378 446