Vysokofrekvenčná terapia

Logoped Help

Školák help

Psychologické poradenstvo

kuPREV

 

 

 

 

 

Milí klienti,

v centre pracujeme v normálnom režime.

 

Pri návšteve SCŠPP prosíme o dodržanie hygienických opatrení:

- používajte RÚŠKO (alebo iné vhodné prekrytie nosa a úst)

- použite dezinfekciu rúk

- dodržiavajte odstup

- v čakárni vyplňte čestné prehlásenie o bezpríznakovosti

- klientom s prejavmi nachladnutia starostlivosť neposkytujeme 

Ďakujeme!

 

***********************Aktuálne ponúkame************************

Reedukačné cvičenia pre deti s vývinovými poruchami učenia, ťažkosťami v učení a pre predškolákov

Špeciálny pedagóg pri práci s deťmi využíva:

- reedukačné cvičenia na rozvíjanie oslabených oblastí

- Eľkoninovu metódu fonematického uvedomovania

- terapiu podľa metódy Dr. Sindelar

- Komentovaný diktát

 

Stimulačné a terapeutické programy pre deti už od 2 rokov:

Terapie zamerané na stimuláciu kognitívneho vývinu a rozvoja reči:

- Vysokofrekvenčná terapia - na Slovensku len u nás!

- KUPREV

Psychologickú terapiu a poradenstvo pre deti a rodinu

Psychológ, s ukončeným 4-ročným psychoterapeutickým výcvikom, využíva vo svojej práci:

- princípy systemickej terapie

- na riešenie orientovanú terapiu

- naratívnu terapiu

- terapiu terapeutickými kartami

- projektívne techniky

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika

- diagnostika detí už od útleho veku pri oneskorenom vývine

- diagnostika detí, ktoré majú ťažkosti s rečou, učením, pozornosťou...

- diagnostika detí, ktoré majú lekárom diagnostikované zdravotné postihnutie (telesné, sluchové, mentálne, poruchy autistického spektra, zrakové, rečové, viacnásobné...)

 

 

O Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva Stará Ľubovňa


SCŠPP je poradenské zariadenie určené pre deti so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami. Ponúkame starostlivosť deťom od narodenia a pomáhame v rozvíjaní ich schopností, ktoré vplyvom zdravotného postihnutia sú často menej rozvinuté ako u rovesníkov.

SCŠPP Stará Ľubovňa bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení dňa: 30.10.2016, rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, športu a výskumu, číslo 2016-14187/42767:13-10H0.

 Pomôžeme Vám v prípade, ak:

  - sa vývin Vášho dieťaťa niečím odlišuje od vývinu iných detí,

  - vývin Vášho dieťaťa je z dôvodu zdravotného postihnutia oneskorený, 

  - dieťa ťažko zvláda adaptáciu na škôlku, či školu,

  - má ťažkosti v škole s učením, či správaním,

  - má zdravotné ťažkosti, ktoré mu sťažujú schopnosť učiť sa,

  - neprimerane dlho mu trvá príprava do školy...

Pri našej práci úzko spolupracujeme so školami, pediatrami a odbornými lekármi, ktorí sú nápomocní pri komplexnej starostlivosti o vaše dieťa.


 Pre objednanie a informácie volajte na tel. číslo

0905 378 446