Vysokofrekvenčná terapia

Je inovatívna metóda na rozvoj rečových schopností,  

na stimuláciu intelektuálneho vývinu

a vynikajúci stimulátor mozgovej aktivity bez liekov a vedľajších účinkov

 

·        Táto metóda tak účinne pôsobí na deti s oneskoreným vývinom, že po jednom programe napredujú vo vývine od 6 mesiacov do 3 rokov!

·        Program je vhodný pre všetky deti od 2 do 14 rokov. Čím je dieťa mladšie, tým skôr sú viditeľné pozitívne zmeny u dieťaťa. 

·      Dôležité! Jeden kurz/terapia (25-35 hodín, 3-5 týždňov) nahrádza až dva roky logopedickej starostlivosti!

 ·        Vysokofrekvenčná terapia sa úspešne aplikuje v Rusku, na Ukrajine, v Taliansku, v Nemecku, v Kanade, v USA, v Turecku, dokonca aj v Austrálii!

 

Vysokofrekvenčná terapia účinne pomáha pri:

·     Všetkých poruchách reči (narušenej komunikačnej schopnosti):

-     Pri expresívnej dyslálii ( reč sa nevyvíja, dieťa nekomunikuje, vyslovuje nesprávne slová, má chudobnú slovnú zásobu) – takmer na 100%

-     Pri dysfázii (dieťa má ťažkosti pri porozumení hovorenej reči, a tým pádom sa nevyvíja ani rečový prejav dieťaťa) – takmer na 100 %

·     Pri rôznych formách oneskoreného vývinu reči (napr. ak rodič má pocit, že reč dieťaťa zaostáva za rovesníkmi)

·     Pri poruchách autistického spektra

·     Zaostávaní v mentálnom vývine

·     ADHD – hyperaktivite, poruchách pozornosti, ADD 

·     Narušení v oblasti socializácie dieťaťa (dieťa nereaguje adekvátne na iné deti, nehrá bežné hry...)

·     Vývinových poruchách učenia, pri ťažkostiach v učení v prvých rokoch školskej dochádzky

·     Pri ťažkostiach dieťaťa v škole – ťažko si pamätá učivo, nerado sa učí, je nepozorné...

 

 

Popis metódy

Jedná sa o výkonný hardvérový a softvérový komplex pozostávajúci z bežných alebo špeciálnych slúchadiel a počítačových programov „Home Speech Therapist-Defectologist“ , „Intellect Speech Therapist“ a „Intellect School Student“ . Každý počítačový program je napísaný terapeutom individuálne pre konkrétne ťažkosti dieťaťa. Programy sú nainštalované na prenosnom počítači alebo počítači. Používajú sa bežné stereofónne slúchadlá alebo špeciálne vybavenie - stereofónne slúchadlá s dodatočnými elektródami na stimuláciu určitých častí mozgu. Stimulácia ide súčasne na 2 alebo 4 zvukové kanály a jeden vizuálny kanál (cez obrazovku prenosného počítača). Účinok zotavenia je maximálny. Všetky deti majú kvalitatívny skok vo vývoji reči, pozornosti, inteligencie, pohyblivosti. Počas celej terapie dohliada na proces vyškolený terapeut.

Priebeh programu

1. Psychologická diagnostika a rediagnostika (po 3 až 4 mesiacoch po absolvovaní terapie) zameraná na určenie vývinovej úrovne dieťaťa (inteligencia, psychomotorická úroveň, úroveň rečových schopností).

2. Konzultácia so psychológom a  terapeutom Vysokofrekvenčnej terapie, ktorý špecifikuje na čo sa je potrebné u dieťaťa zamerať, program je napísaný pre konkrétne ťažkosti u každého dieťaťa. 
3. Terapeut napíše individuálny program vysokých frekvencií - každú hodinu popisuje ručne - od 23 do 33 hodín terapie. Ďalej je napísaná individuálna inštrukcia na používanie tohto programu dieťaťom. Program je potom daný programátorom, aby napísali jeho počítačovú verziu. Pôvodný program je na médiu Flash . Tento proces trvá 10 - 14 dní. 
4. Rodičia dochádzajú s dieťaťom pravidelne, podľa rozpisu terapie do centra na terapiu alebo ju absolvujú v domácom prostredí. Ak je dieťa z iného mesta, program sa inštaluje do ich počítača. Podľa typu terapie sa využívajú špeciálne alebo bežné stereofónne slúchadlá.

5. Dieťa počúva program podľa rozpisu 2 x 30 minút denne po dobu 3-5 týždňov, v závislosti od jeho trvania.
6. Odhaduje sa pozitívny výsledok za 1,5 až 3 mesiace! Čím mladšie dieťa, tým skôr - doslova za 2-3 týždne - sa objavia prvé zlepšenia. Zotavenie neurónov je do 3 mesiacov po ukončení programu.

 

Ako sa pracuje s programom?

Dostupné sú tri druhy počítačových programov vysokofrekvenčnej terapie : Domáci logopéd,   Program zameraný na rozvoj inteligencie (u predškolákov) a "Školák - inteligencia".

V závislosti od typu terapie sa s dieťaťom pracuje buď v centre, v domácom prostredí alebo kombinovane. Dieťa počúva klasickú hudbu so slúchadlami a potom rozprávky spracované špeciálnym spôsobom v jazyku podľa vášho výberu (rusky, anglicky). Pre terapiu na Slovensku sa odporúča ruský jazyk, vzhľadom na podobnú fonologickú stránku so slovenským jazykom.

Druh jazyka nie je v terapii východiskový, najdôležitejšie sú frekvencie v hudbe a zakomponovaná ľudská reč umožňuje dieťaťu sa scitlivieť (lepšie reagovať, vnímať, rozlišovať) a porozumieť reči v bežnej komunikácii. Trvanie programov - od 21 do 40 dní, v závislosti od veku dieťaťa.

Program stimuluje rast nových neurónov v mozgovej kôre a už existujúce nervové spojenia rastú rýchlejšie. To sa prejavuje viditeľným pokrokom na konci používania programu. Od ukončenia programu prebieha intenzívne rast nových neurónov 3 - 4 mesiace, vtedy badať maximálny pokrok vo všetkých mentálnych funkciách, ktoré vidíme za 3-4 mesiace. Program aktivuje procesy intenzívneho vývinu mozgu. Preto sa nepoužíva po 14. roku, kedy je tvorba mozgovej kôry takmer kompletná. Program sa môže opakovať po 4 mesiacoch po prvom počúvaní - mozog zabudne na prekonanú stimuláciu a vníma opakované počúvanie ako novú stimuláciu.

Druhy programov:

 

·     Domáci logopéd -  je program zameraný na riešenie problémov reči. V súčasnosti, keď vývinu dieťaťa dominuje stimulácia vizuálneho kanálu - televízia, tabletové hry - väčšina detí, najmä chlapcov, má oneskorený vývin reči a nedostatočné porozumenie verbálnej abstrakcii (otázky, dlhé frázy a slová)

 

1. Zlepšuje sa kvantita reči - dieťa začína hovoriť viac pomocou nových slabík alebo slov (v závislosti od veku)

2. Zlepšuje sa kvalita reči - dieťa hovorí jasnejšie slová, začína sa opravovať, keď hovorí

3. Zlepšenie porozumenia hovorenej reči - dieťa chápe dlhé frázy dospelých, správne odpovedá na zložité otázky

4. Zlepšuje sa verbálne sústredenie - začína počúvať rozprávky, čítať knihy so svojou mamou, normálna komunikácia sa stáva zaujímavejšou.

5. Zlepšenie jemných motorických zručností - dieťa začne správne zdobiť, kresliť, lepšie písať...

6. Zlepšuje sa všeobecná pohyblivosť - vyvíja sa beh, skákanie, jazda na skútri a bicykli, dieťa presnejšie opakuje pohyby po dospelých

7. Zlepšená verbálna pamäť - dieťa dokáže reprodukovať, čo bolo čítané alebo počuté od priateľov alebo príbuzných.

 

 

·     Inteligentné dieťa - program na podporu celkového vývinu dieťaťa. Program vhodný pre deti predškoslkého veku.

 

1. Zlepšuje sa všeobecný intelekt - dieťa sa stáva inteligentnejším, rýchlejšie rieši domáce úlohy

2. Zlepšuje sa reč - slovná zásoba sa zvyšuje, slová sa vyslovujú jasnejšie, výrazy sa predlžujú

3. Zlepšenie samoobslužných zručností - obliekanie je pre dieťa jednoduchšie, zlepšuje sa vnímanie potreby ísť na z9áchod, začína chodiť na nočník alebo na WC

4. Zlepšuje sa všeobecná pohyblivosť - vyvíja sa beh, skákanie, jazda na kolobežke a bicykli, dieťa presnejšie opakuje pohyby po dospelých

5. Zlepšuje sa pamäť - vizuálna aj sluchovo verbálna - dieťa si po čase pamätá veľké množstvo informácií a  rodičia sú prekvapení, že si to dieťa pamätá

6. Zlepšenie jemných motorických zručností - dieťa začne správne zdobiť, kresliť, lepšie písať, rozvíjajú sa komplexné zručnosti (vizuomotorická koordinácia)

7. Zlepšuje predstavivosť – rozvíja sa hra, najmä hry na hranie rolí,  vydržia sa hrať dlhú dobu.

8. Zlepšuje sa koncentrácia pozornosti – dieťa sa stáva pozornejšie, sústredenie je lepšie aj pri aktivitách, ktoré dieťa nemá rado.

 

 

·     Školák - Intelekt - stimulačný program pre mladších študentov. Prvé roky školy sú pre deti stresujúce, únavné, majú ťažkosti robiť domáce úlohy, sú nepokojné, veľa zabúdajú. Je pre nich náročné sústrediť sa sústrediť sa na výklad učiteľa v škole. Uľahčuje študovať cudzie jazyky.

 

1. Ľahšie vníma informácie sluchom, lepšie si pamätá, ľahšie sa učí, pamätá si všetko, čo sa naučilo v škole

2. Lepšie sa učí na hodinách slovenského jazyka, píše diktáty, rozumie tomu, čo sa číta počas čítania

3. Je menej unavený, pozornejší, čo zlepšuje celkový výkon. Robí si domáce úlohy rýchlejšie a lepšie, môže študovať dlhšie, bez toho, aby bol rozptyľovaný.

4. Pre dieťa je jednoduchšie naučiť sa cudzie jazyky, ak bol program nahratý v angličtine alebo nemčine.

Cena závisí od typu terapie, ktorú určíme podľa potrieb Vášho dieťaťa.

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS!

RADI VÁM POSKYTNEME INFORMÁCIE :)