Zamestnanci SCŠPP Stará Ľubovňa

 

V Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva Stará Ľubovňa Vám poskytne staroslivosť detský psychológ a špeciálni pedagógovia s niekoľkoročnou praxou.

PhDr. Katarína Hlinková 

 

 • riaditeľka SCŠPP Stará Ľubovňa
 • psychológ s 14 ročnou praxou v oblasti školskej a poradenskej psychológie
 • zameriava sa na poradensko-psychologickú prácu s deťmi a rodinným systémom
 • absolventka 800 hodinového komplexného psychoterapeutického výcviku v systemickej psychoterapii
 • poskytuje psychologickú diagnostiku, terapiu a poradenstvo
 • tel. kontakt: 0905 378 446
 • e-mail: scsppstaralubovna@gmail.com

 

Mgr. Zuzana Kičurová

 

 • špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec s 1. atestáciou a 12 ročnou praxou
 • edukácia žiakov s vývinovými poruchami učenia, mentálnym postihnutím, poruchami aktivít a pozornosti /ADHD,ADD/.
 • poskytuje špeciálno-pedagogickú diagnostiku, starostlivosť a reedukáciu
 • e -mail: pedagogspecialny@gmail.com
 

Mgr. Darina Jeleňová

 

 • špeciálny pedagóg s II. atestáciou
 • dlhoročná prax z oblasti poradenstva i výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • poskytuje špeciálno-pedagogickú diagnostiku a starostlivosť