Výberové konanie

 

Zriaďovateľ Súkromného špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, Farbiarska 12, 064 01 Stará Ľubovňa,

podľa § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje:

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie  funkcie  riaditeľa               

Súkromného špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím,

Farbiarska 12, 06401 Stará Ľubovňa,

 

1.        Na výkon kariérnej pozície riaditeľa je požadované splnenie predpokladov: 

·      Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:

-       splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných  kvalifikačných požiadaviek v zmysle zákona                                              č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR  č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

  -   najmenej päť rokov odbornej  činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle  § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- vykonaná prvá atestácia  podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch   a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

-        plnenie podmienky neodvolania z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3 odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“),

·     Ďalšie kritéria a požiadavky: 

-       organizačné a riadiace schopnosti,

-       spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme,

  -       bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení, 

-       zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,

-       ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,

-       spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

-       ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet),

-       komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, 

-       znalosť príslušnej legislatívy, 

2.      Zoznam požadovaných dokladov:

·      Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní.

·      Profesijný životopis v štruktúrovanej forme.

·      Úradne osvedčená fotokópia dokladu o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania  pre daný druh školského zariadenia.

·  Úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa odborný zamestnanec                                                                   s prvou atestáciou alebo náhrady prvej atestácie.

· Kópie osvedčení o funkčnom vzdelávaní  podľa zákona 138/2019 Z.z. §47 ods.7.

·      Potvrdenie o dĺžke výkonu odbornej  činnosti.

·      Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

·      Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

·      Návrh koncepcie rozvoja špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím

·      Súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

·      čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

·      čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

 

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 3.   Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:     Uzávierka prijímania žiadostí s požadovanými dokladmi je 03. 2.2023. Upozornenie: rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Žiadosť o  účasť  na  výberovom  konaní  spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať                                                          v zalepenej  obálke označenej heslom „Výberové konanie  – SŠCPaP - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Ing. Gabriel Hlinka, Zimná 5,064 01 Stará Ľubovňa

Termín, miesto a čas  výberového konania  bude oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky  výberového konania  písomne.

V Starej Ľubovni, dňa 11.1.2023                                                                                                   Ing. Gabriel Hlinka, zriaďovateľ