Postup pri integrovaní zdravotne postihnutého dieťaťa do MŠ/ZŠ

Postup je rovnaký pri integrácii dieťaťa do MŠ i ZŠ, aj keď sa v dolu umiestnenom dokumente píše len o MŠ :)